Privacyreglement gastouderbureau BOB Nissewaard

Privacyreglement Gastouderbureau BOB Nissewaard

Gastouderbureau BOB Nissewaard heeft tot taak om te bemiddelen in gastouderopvang, hierbij worden overeenkomsten gesloten tussen vraag- en gastouders en gastouderbureau BOB Nissewaard. In deze overeenkomsten worden persoonsgegevens opgenomen van bovengenoemde personen en worden deze gegevens opgeslagen in een (digitaal) dossier, conform de Wet Kinderopvang.

De gegevens die worden verwerkt zijn:

Naam, adres, postcode, woonplaats, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, Iban, geslacht, gegevens werkgever, contactgegevens huisarts, contactgegevens tandarts, voorkeur huisdieren, contactgegevens school v.h. kind, opvangdata, opvangkosten, voortgangsrapportage, kopie ID bewijs, Kopie diploma, kopie VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), kopie EHBO certificaat en Risico Inventarisatie opvanglocatie.

De noodzakelijkheid tot het verwerken van de persoonsgegevens, liggen omsloten in de Wet Kinderopvang, deze gegevens zullen desgevraagd worden gedeeld met de Belastingdienst. Gegevens zullen gedeeld worden met de noodzakelijk betrokkenen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden.

Gastouderbureau BOB Nissewaard ( diegene die handelt namens Gastouderbureau BOB Nissewaard ) verwerkt de gegevens met het doel om kinderopvang te organiseren, dan wel te begeleiden. Gegevens die d.m.v. een contactformulier beschikbaar komen, zullen uitsluitend gebruikt worden met het doel tot inschrijving van kinderopvang.

Gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden, tenzij met toestemming van de betrokkenen of uit wettelijk kader.

Daar waar gebruik gemaakt wordt van online-software door Gastouderbureau BOB Nissewaard, is er een "verwerkersovereenkomst" gesloten ter borging van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het is de vraag- of gastouder toegestaan om een verzoek tot wijziging van de gegevens te doen, dan wel de gegevens te laten verwijderen uit het dossier.

Tevens is hij / zij gerechtigd navraag te doen welke gegevens er namens de geregistreerde verwerkt zijn, dit d.m.v. een schriftelijk verzoek aan Gastouderbureau BOB Nissewaard welke binnen 14 dagen gehoor zal geven aan het verzoek.

Als de gevraagde wijzigingen in strijd zijn met de wetgeving, zal Gastouderbureau BOB Nissewaard de aanvrager hiervan binnen 14 dagen op de hoogte stellen.

De bewaartermijn van gegevens bedraagt minimaal 7 jaar.

Na het beëindigen van de contractuele overeenkomsten moet er aan alle verplichtingen van de overeenkomsten zijn voldaan voordat de bewaartermijn ingaat.

Als de bewaartermijn van 7 jaar is verstreken zullen in het 8e jaar de gegevens worden vernietigd.

Klachten over de verwerking van Persoonsgegevens kunnen kenbaar gemaakt worden middels de "klachtenregeling voor vraag- en gastouders en Oudercommissie" van Gastouderbureau BOB Nissewaard.

De eventuele klachten die daaruit voortvloeien, kunnen middels een "verzoekschriftprocedure" worden voorgelegd aan de kantonrechter.